ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

ปรัชญาสถานศึกษา : “ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา ”

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีความรับผิดชอบ 
เอกลักษณ์ : “ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ”

คุณธรรม อัตลักษณ์ : พอเพียง วินัยดี มีคาราวะ

สีประจำวิทยาลัยฯ : สีแดง,สีเหลือง 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยฯ : ต้นราชพฤกษ์

พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา : พระพุทธชัยมงคล

เพลงมาร์ชการอาชีพชัยบาดาล

กราบองค์พระพุทธชัยมงคล ขอพรช่วยดล ทวีรุ่งเรืองปัญญา งามราชพฤกษ์ ทิ้งช่อลิ่วลมเพลินตา ขอกราบบูชาพระวิษณุกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา เป็นปรัชญา ให้เราฝึกฝน รู้งามวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ผองเรารักสมัครสมานสามัคคี แดงเหลืองเรืองรอง ผุดผ่องสีแห่งศรัทธา เราคนพันธุ์อาจะยึดมั่นทําดีดมั่นทําดี รวมเป็นหนึ่งในชัยบาดาล การอาชีพแห่งนี้ขอชูเกียรติ และศักดิ์ศรี อาชีวะไทย

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย นายสุขวิช รังสิต พล รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล”และได้เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ขื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 221 ม.1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130
โทรศัพท์ : 036-689921   
โทรสาร : 036-689921

Website www.chaibadan.ac.th

E-mail chaibadan@chaibadan.ac.th

            : lopburi06@vec.mail.go.th

Facebook : https://th-th.facebook.com/Prchaibadan