ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย นายสุขวิช รังสิต พล รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล” และได้เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ชื่อภาษาอังกฤษ Chaibadan Industrail And Community College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
15130โทรศัพท์/โทรสาร โทร. 036-689-921 
เว็บไซต์ www.chaibadan.ac.th
อีเมล chaibadan.ice@hotmail.com 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 82 ไร่ 2 งาน – ตารางวา