ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
    “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา”

ิสัยทัศน์
       เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้   ตามความต้องการของผู้ประกอบการ  อนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนทำนุบำรุงประเพณี  และศิลปะที่ดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน
    2. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้
    3. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของชุมชนและท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน