แผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตร

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2562

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2557

รูปแบบการเรียนการสอน

ปวช1 เรียนแล้วได้อะไรบ้าง งานจักรยานยนต์