โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี่ที่ 1

แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เดินทางศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ โรงงานอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*