โครงการอบรมสมรรถนะทางวิชาชีพทุกสาขาวิชา

โครงการอบรมสมรรถนะทางวิชาชีพพทุกสาขาวิชา

ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมอัสสัตถพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*