ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบม.6/ปวช.ต่างสาขา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนพิเศษ (เดือนตุลาคม) 1 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2และ3
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

*** หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา สามารถคลิกชื่อประเภทวิชาของสาขาวิชานั้น ๆ ได้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด...
-ช่างยนต์
-ช่างเชื่อมโลหะ
-ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
-ยานยนต์
-โครงสร้าง
-ไฟฟ้ากำลัง
-อิเล็กทรอนิกส์
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
พาณิชยกรรม
ดูรายละเอียด... 
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ธุรกิจค้าปลีก
-การบัญชี
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาเก็ต
-การบัญชี
ปกติ
ปกติ
ปกติ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
-เทคนิคเครื่องกล
-เทคนิคโลหะ
-ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
-เทคนิคยานยนต์
-เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
-ไฟฟ้ากำลัง
-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
บริหารธุรกิจ
-การบัญชี
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-การบัญชี
-เทคโนโลยีสำนักงาน
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี