นายธีรยศ รักเมือง

Category: ผู้บริหาร | Posted date: 2019-03-19 14:46:00 | Updated date: 2019-04-17 09:29:07 | Posted by: Thanapong


รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล


นายธีรยศ รักเมือง

นายธีรยศ รักเมือง
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ข้อมูลการติดต่อ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์

สถานที่ทำงาน : อาคารสำนักงานอำนวยการ ชั้น 3

                          สังกัดวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

เบอร์โทร          : 089-8020022